Wycena

RUCHOMOŚCI

Zespół wykonuje wyceny ruchomych składników majątkowych przedsiębiorstw, instytucji, osób fizycznych, w tym: maszynurządzeńśrodków transportusprzętu i wyposażeniazapasówwartości niematerialnych i prawnych i in.

Zespół określa wartość rynkowąwartość likwidacyjnąwartość odtworzeniowąwartość inwestycyjną ww. składników majątkowych. 

Wyceny ruchomości są przeprowadzane dla celów:

 • informacyjnych Klienta,
 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • podziału majątku,
 • działu spadku,
 • zniesienia współwłasności, zamiany,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • innych celów.  

Podstawowe dane niezbędne do
wyceny ruchomości

 • dokumentacja zakupowa (faktura, umowa, dowód zakupu),
 • dokumentacja techniczna maszyn, urządzeń,
 • ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych (w przypadku firm),
 • tabele amortyzacyjne (w przypadku firm).