OFEROWANE WYCENY

 
Wykonuję wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanychbudynkówlokali a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością i części składowych nieruchomości.

Zajmuję się określaniem różnych rodzajów wartości nieruchomości: wartości rynkowejwartości odtworzeniowejwartości inwestycyjnej (dla indywidualnego inwestora), wartości ubezpieczeniowejwartości godziwejwartości dla wymuszonej sprzedaży.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 
Wykonuję wyceny ruchomych składników majątkowych przedsiębiorstw, instytucji, osób fizycznych, w tym: maszynurządzeńśrodków transportusprzętu i wyposażeniazapasówwartości niematerialnych i prawnych i in.

Określam wartość rynkowąwartość likwidacyjnąwartość odtworzeniowąwartość inwestycyjną w/w składników majątkowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 
Wykonuję wyceny przedsiębiorstw i części zorganizowanych przedsiębiorstw.

Szacuję różne rodzaje wartości przedsiębiorstw: wartość rynkowąwartość dochodowąwartość inwestycyjnąwartość odtworzeniowąwartość likwidacyjnąwartość sprawiedliwą.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 
Wykonuję wyceny udziałów/akcji spółek. Wycena taka dokonywana jest w oparciu o aktywa składające się na przedsiębiorstwo spółki lub w oparciu o planowany dochód spółki.

Szacuję różne rodzaje wartości udziałów/akcji: wartość rynkową, wartość dochodowąwartość inwestycyjnąwartość sprawiedliwą.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY