Wycena

NIERUCHOMOŚCI

Zespół wykonuje wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynków, lokali a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem i części składowych nieruchomości.

Zespół zajmuje się określaniem różnych rodzajów wartości nieruchomości: wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej, wartości inwestycyjnej (dla indywidualnego inwestora), wartości ubezpieczeniowej, wartości godziwej, wartości dla wymuszonej sprzedaży.

Wyceny nieruchomości wykonywane są dla celów:

 • informacyjnych Klienta,
 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • podziału majątku, działu spadku, zniesienia współwłasności, zamiany,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • ustalenia wartości lokali mieszkalnych w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ubezpieczenia majątku,
 • szacowania szkód i odszkodowań, w tym wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • ustanowienia prawa służebności osobistej, ustanowienia prawa służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu,
 • określenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste i jej aktualizacji,
 • określenia wysokości opłaty za trwały zarząd,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej,
 • określenia wysokości opłaty planistycznej,
 • innych celów.

Podstawowe dane niezbędne do
wyceny nieruchomości

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • dane techniczne budynków i obiektów budowlanych stanowiących części składowe nieruchomości (np. projekt budowlany, książka obiektu budowlanego).