Wycena udziałów/akcji spółek

Wykonuję wyceny udziałów/akcji spółek. Wycena taka dokonywana jest w oparciu o aktywa składające się na przedsiębiorstwo spółki lub w oparciu o planowany dochód spółki.

Szacuję różne rodzaje wartości udziałów/akcji: wartość rynkową, wartość dochodową, wartość inwestycyjną, wartość sprawiedliwą.

Wyceny udziałów/akcji w spółkach wykonuję dla celów:

 • informacyjnych Klienta,
 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 • transakcji fuzji i przejęć,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • podziału majątku,
 • działu spadku,
 • zniesienia współwłasności,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • innych celów.

Podstawowe dane niezbędne do wyceny udziałów są podobne jak dane wykorzystywane przy wycenie przedsiębiorstwa:

 • numer KRS-u (lub aktualny odpis),
 • sprawozdanie finansowe na dzień wyceny (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) wraz z informacją dodatkową,
 • spisy inwentarzowe majątku i zobowiązań,
 • dane niezbędne przy wycenie nieruchomości i ruchomości,
 • plan finansowy na co najmniej 3 lata (w przypadku metod dochodowych).