Wycena ruchomości

Wykonuję wyceny ruchomych składników majątkowych przedsiębiorstw, instytucji, osób fizycznych, w tym: maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu i wyposażenia, zapasów, wartości niematerialnych i prawnych i in.

Określam wartość rynkową, wartość likwidacyjną, wartość odtworzeniową, wartość inwestycyjną w/w składników majątkowych.

Wyceny ruchomości przeprowadzam dla celów:

 • informacyjnych Klienta,
 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • podziału majątku,
 • działu spadku,
 • zniesienia współwłasności, zamiany,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • innych celów.

Podstawowe dane niezbędne do wyceny ruchomości to:

 • dokumentacja zakupowa (faktura, umowa, dowód zakupu),
 • dokumentacja techniczna maszyn, urządzeń,
 • ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych (w przypadku firm),
 • tabele amortyzacyjne (w przypadku firm).